By-laws in Norwegian (Lover)

NORDISK FORENING  FOR


OTORHINOLARYNGOLOGI -  HODE OG HALSKIRURGI


 


LOVER


§ 1     Foreningens formål er å arbeide til fremme av fagutvikling og forskning innen otorhinolaryngologi – hode og halskirurgi i de nordiske land (Norge, Finland,  Danmark,  Sverige,  Island).


§ 2   Medlemmer av foreningen er medlemmer av de enkelte lands foreninger i otorhinolaryngologi – hode og halskirurgi.


§ 3    Foreningen ledes av et styre bestående av presidenten ved neste kongress, som er styrets leder,  dertil presidenten ved siste kongress og  inntil to medlemmer fra hvert land. Det ene medlemmet skal være lederen for vedkommende lands forening.  Styret velger selv sekretær fra neste arrangørland som fungerer til og med neste kongress. Styret har vanligvis møter 1 gang pr. år.


§ 4    Styret tar en sak opp til behandling når det ønskes av to av styrets medlemmer eller et av de enkelte lands foreninger. For at styret skal være beslutningsdyktig, skal minst 3 av 5 lands representanter  være tilstede. Styret kan beslutte at saker av felles interesse for de 5 lands foreninger skal behandles av foreningens generalforsamling som avholdes på kongressen. Sakene avgjøres ved avstemning med simpelt flertall. 


§ 5  Styret kan bestemme på hvilken måte referater fra faglige presentasjoner under kongressen skal publiseres og godkjenner et eventuelt budsjett for dette. Dekning av utgifter til publisering kan finnes innenfor kongressens totale budsjett.


§6 Foreningen holder som regel en kongress hvert 3. år i et av de nordiske land. Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om tid og sted for neste kongress. Styret nedsetter en kongress komité som består av minst 4 medlemmer, derav presidenten , kasserer og sekretæren. Arrangørlandets forening har adgang til å oppnevne en observatør i kongress komiteen.


§ 7  Kongress komiteen skal tidligst mulig velge emner for kongressen etter konsultasjon hos de 5 lands foreninger. Senest 1 år etter siste kongress oversender den avgåtte kongress komiteen  beretning og regnskap til styret som igjen oversender beretning og regnskap til de enkelte lands foreninger.  Så snart regnskapet er oppgjort og senest 1 år før neste kongress, overføres  evt. overskudd fra forrige kongress til neste kongress komite.


§ 8    Dersom kongressens regnskap viser et underskudd, er arrangørlandets forening, ansvarlige for dekking av det som ikke dekkes av aktiva som foreningen har fra tidligere kongresser. Medlemmer av kongress komiteen  pålegges intet personlig ansvar.


§ 9    Til dekking av kongressutgifter pålegges de  enkelte lands foreninger en årlig avgift for hvert medlem. Avgiftens størrelse fastsettes av styret. Beløpet for 3 år overføres samlet til  kongress komiteen  for neste kongress, senest 1 år før denne avholdes . I tillegg oppkreves normalt et gebyr for deltagelse i kongressen. Størrelsen på dette fastsettes av kongressens komite.


§ 10    Styret innkaller til generalforsamling.  Styret skal sende ut alle saker til de enkelte lands foreninger minst 8 uker før kongressen. Generalforsamlingen  bestemmer tid  og sted for neste kongress ved simpelt flertall.


§11 Styret er ansvarlig  for oppdatering og videreføring av Nordisk forenings hjemmesider på www.Nordic-ENT.org


§ 12    Lovendringer vedtas av generalforsamlingen med 2/3  flertall etter at de har vært behandlet av styret. Forslag om lovendringer fremmes av de enkelte lands foreninger.