By-laws in Finnish (Säännöt)

Pohjoismainen Otorhinolaryngologiyhdistys, pään ja kaulan kirurgia


Yhdistyksen säännöt:


§1 Yhdistyksen työn tavoite on edistää alan kehitystä ja tutkimusta otorhinolaryngologian, -pään ja kaulan kirurgian alueella pohjoismaissa (Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi).


§2 Yhdistyksen jäseniä ovat kunkin maan ORL-pään ja kaulan kirurgia yhdistykset.


§3 Yhdistystä johtaa hallitus, johon kuuluu hallituksen johtajana seuraavan kokouksen presidentti ja lisäksi edellisen kokouksen presidentti sekä enintään 2 jäsentä kustakin maasta. Toinen jäsen on aina kunkin maan yhdistyksen puheenjohtaja. Hallitus valitsee itse sihteerin seuraavasta järjestäjämaasta, joka toimii seuraavaan kokoukseen saakka. Hallituksella on tavallisesti 1 kokous vuodessa.


§4 Hallitus ottaa asian käsittelyyn, jos sitä toivoo kaksi neuvoston jäsentä tai yhden jäsenmaan yhdistys. Hallitus voi päättää, että viidelle jäsenmaalle yhteisesti kiinnostava asia käsitellään kongressissa. Äänestyksessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänestys on tasatulos, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus on päätösvaltainen, jos kolme (Tämä on epäselvästi muotoiltu. Tarkoittaako kolmea henkilöä vai maata? Ymmärrän, että kolmesta maasta pitää olla edustus) viiden maan edustajista on läsnä.


§5 Hallitus päättää, millä tavalla kongressin tieteellisten esitysten referaatit julkaistaan ja hyväksyy julkaisubudjetin. Julkaisukulut tulee sisältyä kongressin kokonaisbudjettiin.


§6 Yhdistys pitää säännönmukaisesti kongressin joka kolmas vuosi yhdessä pohjoismaassa. Hallitus esittää kongressin yleiskokoukselle ehdotuksen seuraavan kongressin ajasta ja paikasta. Hallitus asettaa kongressikomitean, jossa on vähintään neljä jäsentä, joita ovat presidentti, rahastonhoitaja ja sihteeri. Järjestävän maan yhdistyksellä on mahdollisuus nimetä tarkkailija seuraavaan kongressijohtokuntaan.


§7 Kongressin komitean tulee mahdollisimman aikaisin valita kongressin aiheet kuultuaan viiden maan yhdistyksiä. Edellisen komitean on viimeistään vuoden kuluttua lähettävä edellisen kongressin toimintakertomus ja tilikirjat hallitukselle, joka lähettää edelleen kertomuksen ja tilikirjat kunkin maan yhdistykselle. Niin pian kun tilinpäätös on tehty ja viimeistään vuotta ennen seuraavaa kongressia, siirretään mahdollinen edellisen kongressin ylijäämä seuraavan kongressin komitealle.


§8 Mikäli kongressin tilinpito on alijäämäinen, on järjestäneen maan yhdistys vastuussa alijäämän kattamisesta, sen jälkeen kun edellisten kongressien ylijäämä on vähennetty. Kongressin komitean jäsenillä ei ole henkilökohtaista talousvastuuta.


§9 Kongressikulujen kattamiseksi velvoitetaan kunkin maan yhdistys maksamaan vuosittainen maksu jokaisesta jäsenestään. Hallitus päättää maksun suuruuden.  Kolmen vuoden summa siirretään seuraavan kongressin komitealle viimeistään vuosi ennen kongressia. Lisäksi vaaditaan normaali kongressin osallistumismaksu. Kongressin komitea päättää maksun suuruuden.


§10 Hallitus kutsuu yleiskokouksen. Hallitus lähettää kaikki asiat kunkin maan yhdistyksen hallitukselle vähintään 8 viikkoa ennen kongressin alkua. Yleiskokous päättää yksinkertaisella äänten enemmistöllä seuraavan kongressin ajan ja paikan. 


§11 Hallitus on vastuussa Pohjoismaisen yhdistyksen kotisivujen päivittämisestä ja eteenpäin välittämisestäwww.Nordic-ENT.org


§12 Sääntömuutokset päätetään yleiskokouksessa 2/3 enemmistöllä sen jälkeen, kun ne on käsitelty hallituksessa. Kunkin maan yhdistys voi tuoda esiin sääntömuutoksia.